Skip to content Skip to footer
0 items - €0.00 0
0 items - €0.00 0

Privacy Policy

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Champagne Lamoureux 

Champagne Lamoureux verzorgt de verzending van champagnes en aanverwante geschenkartikelen.

 1. Op alle producten zijn de navolgende algemene voorwaarden van Champagne Lamoureux / (hierna te noemen ‘Champagne Lamoureux’) van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website. Op verzoek verzendt Champagne Lamoureux u kosteloos een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per e-mail bij ons indienen.
 2. Persoonsgegevens gebruikt Champagne Lamoureux hoofdzakelijk voor een correcte afwikkeling van orders en het doen van persoonlijke aanbiedingen (na uw goedkeuring om op de hoogte gehouden te worden van informatie door Champagne Lamoureux). Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand.
 3. U stemt ermee in eerlijke en accurate informatie over uzelf en/of uw bedrijf te verschaffen en u stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden wijzigen deze aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Champagne Lamoureux zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
 4. Champagne Lamoureux werkt voor het bezorgen van producten en/of diensten samen met externe distributeurs. De leveringsvoorwaarden zijn dan ook in aansluiting op die van deze partijen. Voor het afleveren van producten en/of diensten, mits de opdracht op maandag tot en met vrijdag vóór 16:00 uur bij Champagne Lamoureux is opgegeven  geldt eerste bezorg poging binnen 48 uur. Bij geen gehoor zal er gepoogd worden het product en/of dienst bij de buren af te leveren. Wanneer op het aangegeven adres niemand aanwezig is bij aanbieding en de bezorgdienst slaagt erin te bezorgen bij de (over-) buren, dan deponeert hij/zij tevens in de brievenbus van het oorspronkelijke adres een ‘kennisgeving’ met daarop de vermelding van de datum en het adres waar hij/zij de zending heeft bezorgd en de naam en plaatsnaam van de afzender. Mocht de bezorg poging niet slagen (ook niet bij de buren), dan laat de bezorger een ‘kennisgeving’ achter met de vermelding dat de bezorgdienst heeft getracht een bestelling af te geven en dat de verzending óf op een alternatief adres kan worden afgehaald óf nogmaals wordt getracht te bezorgen óf in overleg op een ander tijdstip wordt afgeleverd. N.b. er vindt geen eerste bezorg poging op feest-, zon en maandagen en de dag direct na een feestdag.
 5. Champagne Lamoureux streeft er naar uw bestellingsgegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd te verwerken en neemt in principe deze gegevens ongewijzigd over. Champagne Lamoureux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens en of persoonlijke berichten zoals opgegeven door de klant. Mocht U Champagne Lamoureux verzoeken tot handmatige aanpassing van een bestelling dan neemt Champagne Lamoureux geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat Champagne Lamoureux u hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 6. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot Champagne-Lamoureux.nl en haar internetsite(s), waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Champagne-Lamoureux.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Champagne Lamoureux, de op Champagne-Lamoureux.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken. Champagne Lamoureux garandeert niet dat de geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 7. Champagne Lamoureux bezorgt uitsluitend in Nederland.
 8. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
 9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat u voor de betaling akkoord heeft gegeven en/of wanneer Champagne Lamoureux een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van de Payment Service Provider. Champagne Lamoureux behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat betaling heeft plaatsgevonden.
 10. U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Champagne Lamoureux. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven en pas nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen Champagne Lamoureux en betreffende klant/bedrijf. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is 7 werkdagen.
  Indien de betaling niet per ommegaande wordt voldaan en of wanneer de factuur na de vervaldatum niet of niet geheel op onze betreffende bankrekening is bijgeschreven, heeft dit de volgende gevolgen; de klant ontvangt een (electronische) herinnering waarin een laatste gelegenheid wordt aangeboden de rekening te voldoen; over de openstaande periode na de factuurdatum kan er 1% rente per maand in rekening worden gebracht; betaalt de klant binnen 5 werkdagen de vordering niet of niet geheel n.a.v. deze betalingsherinnering, zal de vordering zonder nadere ingebrekestelling ter incasso uithanden gegeven worden. Voor deze herinnering is de klant dan ook administratiekosten met een maximum van € 35.- per bestelling verschuldigd aan Champagne Lamoureux; indien Champagne Lamoureux genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten zijn o.a. de incassokosten deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €34,00 en de eerder genoemde 1% rente per maand na de betaal- of factuurdatum.
 11. U kunt Champagne Lamoureux verzoeken tot ontbinding van de aankoop c.q. annulering van de bestelling indien u voor deze ontbinding c.q. annulering een minimale termijn van 48 uur voor de verzochte bezorgdatum in acht neemt. In dit geval betaalt Champagne Lamoureux u de kosten van de aankoop c.q. bestelling terug onder aftrek van de transactiekosten van de door u gebruikte betaalmogelijkheid voor de betreffende bestelling(en). Voor producten en/of diensten uit de ‘aanbiedingen’ geldt het verzoek tot ontbinden van de aankoop c.q. annulering van de bestelling niet.
 12. Champagne Lamoureux streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 4. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Champagne Lamoureux zal producten en/of diensten die meer dan twee werkdagen te laat zijn geleverd vervangen door kosteloos opnieuw te bezorgen.
 13. Geen orderverwerking op zater-, zon- en/of feestdagen; uw bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houdt hiermee rekening. Indien u toch bestellingen doorgeeft op een zater-, zon- en/of feestdag, dan verwerkt Champagne Lamoureux deze bestelling op de eerstvolgende werkdag.
 14. Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.

  15.Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Champagne Lamoureux er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld, het gebrek heeft gespecificeerd en op de pakbon heeft aangetekend. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

 15. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Champagne Lamoureux u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon en/of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Champagne Lamoureux de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Champagne Lamoureux u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productie-apparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.
 16. Champagne Lamoureux kan geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van de betreffende fles en/of aanverwante (toevoegings-) product.
 17. Champagne Lamoureux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Champagne Lamoureux kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Champagne Lamoureux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
 18. Kortingen gelden, tenzij nadrukkelijk vermeld, niet voor de bezorgkosten en of in combinatie met andere aanbiedingen. Verstrekte kortingscodes kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Indien de geldigheidsperiode van een kortingscode niet is benoemd, is deze geldig voor de periode van 12 maanden, lopende vanaf het moment van verstrekking.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

Champagne Lamoureux
Schubertplein 7
2651 VH Berkel en Rodenrijs
K.v.K. Rijswijk: 70570590 

Telefoon: 06-36 00 30 30 tijdens kantooruren

Email: info@champagne-lamoureux.nl

Ben je ouder dan 18?

Deze website vereist dat u 18 jaar of ouder bent om toegang te krijgen. Verifieer uw leeftijd om de inhoud te bekijken.